ALGEMENE VOORWAARDEN HET GESPREKSBUREAU

Het Gespreksbureau is een eenmanszaak gedreven door Tyche van Bommel die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52986306.

Adresgegevens:

Het Gespreksbureau
t.a.v. Tyche van Bommel
Mient 98
2564KR DEN HAAG
www.hetgespreksbureau.nl
tyche@hetgespreksbureau.nl

KVK- nummer: 52986306
BTW-nummer: NL001596608B84

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen mij en mijn klanten of andere opdrachtgevers.

Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Het Gespreksbureau bedoeld.

1. Definities

 1. Offerte: het document waarin ik je een (schriftelijke) aanbieding doe over een dienst en de prijs die ik hiervoor vraag.
 2. Opdracht: de dienst (zoals dagvoorzitten, gespreksleiding en training) die door mij geleverd zal worden.
 3. Opdrachtgever: de (rechts)persoon met wie ik een overeenkomst sluit.
 4. Overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge afspraak voor een opdracht tussen opdrachtgever en mij.
 5. Partijen: Het Gespreksbureau en de opdrachtgever samen.
 6. Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische communicatie, zoals e-mail, Whatsapp of andersoortige geautomatiseerde communicatie.

2. Algemeen

 1. In mijn bedrijf ben ik in te huren als dagvoorzitter en gespreksleider en richt ik me op het geven van interviewtrainingen entrainingen in verbindende gespreksleiding.
 2. Op het moment dat jij een overeenkomst met mij aangaat, verklaar jij als opdrachtgever dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Eventuele (algemene) voorwaarden van jou als opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Offertes

 1. Alle offertes die ik doe zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte of prijsopgave een termijn van aanvaarding is gesteld.
 2. Ik ben alleen aan de offerte of prijsopgave gebonden als de aanvaarding hiervan door de jou als opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Ik zal dit ook in de offerte aangeven.
 3. De in de offerte of prijsopgave vermelde prijzen zijn exclusief BTW of andere (overheids)heffingen. Ook zijn de prijzen exclusief reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij ik heb aangegeven.

4. Uitvoering van de opdracht

 1. Ik zal me altijd inspannen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. Ik heb bij de uitvoering van de opdracht daarom een zogenaamde inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Het kan nodig zijn dat ik bepaalde werkzaamheden laat verrichten door derden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het inzetten van anderen die een onderdeel van een training geven. De volgende artikelen die betrekking hebben op de overeenkomst van opdracht worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten: artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW.
 3. Ik ben gerechtigd het trainingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering, de planning van de training voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen of bij onvoldoende aanmeldingen een training af te gelasten. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd. Ook ben ik gerechtigd de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

5. Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

 1. Op de teksten en materialen van mijn trainingen en andere diensten bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Tijdens en na de training mag je de materialen gebruiken voor eigen gebruik. Als je deze wilt delen met derden, vind ik het fijn als je dat met mij overlegt.
 2. Het is niet toegestaan om de kennis die je in mijn workshop hebt opgedaan commercieel te verkopen. Doe je dat toch, dan heb ik het recht om schadevergoeding te vorderen.
 3. Wil je de kennis die je in mijn training hebt opgedaan op nemen in een eigen training of programma of op een andere manier, vind ik het fijn als je dat even met mij overlegt.

6. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van mij wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde is beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc. is uitgesloten.
 3. In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je mij eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.
 4. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar. Deze termijn begint te lopen op de dag waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van mij voor die schade.
 5. Jij als opdrachtgever vrijwaart mij en eventueel door mij ingeschakelde personen voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het resultaat van de opdracht. Als voorbeeld kun je hierbij denken aan de situatie dat een deelnemer van een training die informatie uit deze training verkeerd gebruikt of interpreteert en hierdoor schade lijdt.

7. Overmacht

 1. Als er sprake is van overmacht, waardoor ik mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) kan nakomen, zal er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing.
 2. Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ik niet in staat ben mijn verplichtingen na te komen. Denk hierbij aan ziekte van mezelf of een naast familielid (echtgenoot of kinderen) en verkeershinder.
 3. Voor zover ik ten tijde van het intreden van overmacht mijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk ben nagekomen en hier kan een zelfstandige waarde aan worden toegekend dan ben jij verplicht om voor dit gedeelte te betalen.

8. Betalingsvoorwaarden

 1. Voor diensten bij bedrijven en organisaties wordt 20% vooraf gefactureerd. De resterende 80% wordt achteraf gefactureerd. Ik hanteer een betalingstermijn van 21 dagen na verzending van de factuur.
 2. De kosten voor individuele deelname aan een training dienen te worden voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum en vóórdat de training plaatsvindt. Als je op de dag dat de training plaatsvindt nog niet hebt betaald, heb ik het recht jou de toegang tot de training te weigeren.
 3. Betaling in termijnen is alleen in onderling overleg mogelijk en kan afhangen van de waarde of de duur van de opdracht.
 4. Als je niet binnen de betaaltermijn hebt betaald, ben je van rechtswege in verzuim. Ik zal je eerst een herinnering sturen. Als je binnen de in de herinnering genoemde termijn alsnog niet hebt betaald, ben je vanaf dat moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.
 5. Bij het niet naleven van de betaalvoorwaarden heb ik het recht de opdracht te stoppen.

9. Annuleringsvoorwaarden

 1. Je kunt alleen per e-mail een dienst of je deelname voor een training annuleren. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail. Uit de e-mail moet zonder enig voorbehoud en ondubbelzinnig de annulering te blijken.
 2. Voor diensten geldt bij annulering langer dan 30 dagen van te voren dat alleen de uren die in de voorbereiding zijn gestoken, moeten worden vergoed. In alle andere gevallen (dus minder dan 30 dagen voor de dienst) ben je 50% van de afgesproken prijs verschuldigd. Wordt de dienst binnen een week voor de datum geannuleerd, dan ben je 100% verschuldigd.
 3. Alleen als je als deelnemer aan een training langer dan 30 dagen voor de datum van een training annuleert, krijg je je kosten voor deelname van mij teruggestort. In alle andere gevallen (dus minder dan 30 dagen voor de training) ben je 50% van de investering verschuldigd. Meld je je af binnen een week voor aanvang van de training, dan ben je 100% verschuldigd.
 4. Uiteraard is het wel mogelijk om je te laten vervangen door iemand die nog niet op de deelnemerslijst staat. Ik hoor dit graag zo snel mogelijk, zodat ik op tijd contact met deze deelnemer kan opnemen ter voorbereiding van deelname.

10. Klachten

 1. Mocht je ontevreden zijn over een dienst, een factuur of een training dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan mij laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan ik niet in behandeling nemen.
 2. Klachten moet je binnen 14 dagen na de geleverde dienst, de ontvangen factuur of het volgen van de training aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

11. Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

 1. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door mij, jou of (andere) deelnemers van het evenement, gesprek, of training is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als: – ik verplicht ben tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan; – de informatie algemeen bekend wordt; – ik optreed voor mezelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Ik neem de privacy van mijn klanten serieus en ik gebruik jouw persoonsgegevens alleen in het kader van mijn dienstverlening. Ik houd me hierbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 4. Voor meer informatie hierover verwijs ik je graag naar mijn privacyverklaring. Deze kun je vinden op de contactpagina van mijn website.

12. Overig

 1. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen
 3. Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
 4. Ik zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.

13. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen.
 2. Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de Rechtbank te Den Haag, die bij uitsluiting van andere rechtbanken bevoegd is kennis te nemen van ons geschil.
 3. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.